wz

Obec Horné Chlebany leží medzi troma pohoriami v strednom Ponitrí v okrese Topoľčany

330 DIVISION  SLOVAK REPUBLIC (SK) - lokátor JN98CO

Azimut 360°   18°12`30"Východnej dĺžky    48°36`15"severnej šírky

Priatelia, dostali ste sa na stránku malej obce Horné Chlebany v okrese Topoľčany.

Konala sa súťaž o najkrajšie mesto/obec Slovenska

Podporili ste nás, naša obec je malá a pre každého jej obyvateľa aj najkrajšia. Klikli ste na odkaz a pomohli nám dostať sa medzi prvých päť obcí

a dolu pod informáciami je takáto ikonka, dali ste našej malej dedinke svoj hlas:

TU STE KLIKLI NA ODKAZ!: http://slovakregion.sk/horne-chlebany

TU BOLO PORADIE

http://www.slovakregion.sk/najkrajsie-mesto-obec

Tu sú veselé komentáre z pridávania hlasov našej malej dedinke mojimi internetovými priateľmi a Vami neznámymi.

Klikni na odkaz:

http://patrikrnov.webgarden.cz/soutez-komentare

IŠLI SME k 50000-covke!

Sme na 3.mieste v poradí obcí!

(Priatelia! Je mi smutno)

Obrázok vytvorila Alenka alias Anelaaja ČR

43 300 hlasíkov mala naša dedinka pred vyhodnotením

Prvá obec na Slovensku má pred oficiálnymi výsledkami

51100 hlasov

Druhá obec na Slovensku má pred konečnými výsledkami súťaže 44900 hlasov

Na všetky obce okresu Topoľčany som klikala a dávala svoje hlasy

Ardanovce
Rozloha: 673 ha
Geografická poloha: Obec leží na okraji Nitrianskej pahorkatiny, na úpätí južnej časti Považského Inovca na hornom toku Radošinky.
Demografia: Počet obyvateľov: 230
História: Prvýkrát sa spomína v roku 1317 ako Jardan, čiže jarou daný. Osada Dvorec sa spomína v roku 1404. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.
Kultúra a súčasnosť: Sú tu podmienky najmä na pestovanie viniča.

Belince
Rozloha: 210 ha
Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na širokej pravostrannej nive a terase rieky Nitry pri štátnej ceste z Topoľčian do Nitry.
Demografia: Počet obyvateľov: 268
História: Spomína sa v roku 1318 ako Bullad. Patrila nitrianskemu biskupstvu, od roku 1696 panstvu v Preseľanoch. Dôležitou súčasťou obce bola zvonica z 20 storočia so zvonom z roku 1830.Zvonica sa nachádzala v strede starej dediny a slúžila do roku 1968. Zvonica bola rozobratá a zvon slúži v kostolíku dodnes.
Kultúra a súčasnosť: Po roku 1990 prebehla v obci plynofikácia , bol zavedený vodovod, postavený nový dom smútku, opravený kostol, prestavaná bola budova kultúrneho domu a obecného úradu.

Biskupová
Rozloha: 330 ha
Geografická poloha: Leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku Radošinky. Spomína sa roku 1326 pod menom Villa Domini Episcopi Nitrensis
Demografia: Počet obyvateľov: 241
História: pôvodom siaha do 13. storočia, ale prvá písomná zmienka je až z roku 1326.
Obec pôvodne patrila Ludanickovcom (roku 1326), ktorí ju darovali nitrianskemu biskupovi, odtiaľ názov – časť biskupského panstva v Radošine.
Kultúra a súčasnosť: Zaujímavá je drevená zvonica z roku 1884. Dedina je zameraná zväčša na poľnohospodársku výrobu.

Blesovce
Rozloha: 508 ha
Geografická poloha: Obec leží v severozápadnej časti Podunajskej pahorkatiny, nazvanej Nitrianska sprašová pahorkatina, pri severovýchodnom úpätí Považského Inovca.
Demografia: Počet obyvateľov: 390
História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1246. Názov obce vznikol z mena Bles. Od roku 1390 patrila k hradnému panstvu Topoľčany, neskôr ju vlastnili zemania. Obec bola poľnohospodárska a tak je to aj v súčasnosti.
Kultúra a súčasnosť: V obci stál románsky kostolík zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, pôvodne drevený, po r. 1658 prestavaný na kamennú stavbu a v 18 stor. zbarokizovaný. Obec sa stala známou ovocinárstvom a pestovaním ruží.

Bojná
Rozloha: 3381 ha
Geografická poloha: Obec leží v južnej časti Považského Inovca v údolí potoka Bojnianka.
Demografia: Počet obyvateľov: 1944
História: Písomne doložená bola v roku 1249 ako Bayna. Za feudalizmu to bolo mestečko s trhmi, vinicami, papierňou. Časťou obce je obec malé Dvorany, spomínaná v roku 1156 ako Duorh.
Kultúra a súčasnosť: Od roku 2004 je v centre pozornosti archeologického bádania veľké hradisko – Valy. V Bojnej je pre turistov príťažlivý Ranč pod Babicou, ktorý poskytuje okrem ubytovania a stravovania aj možnosť športového rybolovu. V súčasnosti k najväčším investičným akciám patrí výstavba obecných nájomných bytov a rekonštrukcia domova sociálnych služieb. Obec je známa festivalmi dychových hudieb, dychovou hudbou Bojňanka s takmer 100-ročnou tradíciou, festivalmi chrámových zborov, Bojnianskymi fašiangami a prekrásnou okolitou prírodou.

Čeľadince
Rozloha: 325 ha
Geografická poloha: Obec leží v juhovýchodnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na severozápadnom úpätí pohoria Tríbeč, na ľavostrannej nive rieky Nitry.
Demografia: Počet obyvateľov: 432
História: Prvá písomná zmienka o obci Chalad je z roku 1278.
Kultúra a súčasnosť: V katastrálnom území obce na pravej strane rieky Nitry sa nachádza veľmi zaujímavý prírodný útvar Belanov kút s výmerou 2 ha. Za chránený bol vyhlásený v roku 1976. Jeho mŕtve rameno je významným útočiskom mnohých chránených druhov živočíchov a hydrofilných rastlinných spoločenstiev.

Čermany
Rozloha: 1084 ha
Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku Perkovského potoka.
Demografia: Počet obyvateľov: 380
História: Prvá písomná zmienka o obci Chermen je z roku 1257. Čermany sa spomínajú spravidla ako vlastníctvo šľachticov, ako poddanská obec. Obyvatelia sa zamestnávali poľnohospodárstvom, kováčstvom, kolárstvom, tesárstvom, murárstvom, obuvníctvom a obchodom.
Kultúra a súčasnosť:
Dominantou obce je kostol Narodenia Panny Márie. V súčasnosti v ňom prevažujú klasicistické prvky architektúry. Ďalšou sakrálnou stavbou je neogotická kaplnka na cintoríne z roku 1892. Dlhoročnú tradíciu v obci má dychová hudba Čermanka, ktorá vystupuje pri rôznych príležitostiach.

Dvorany nad Nitrou
Rozloha: 452 ha
Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na pravostrannej širokej nive rieky Nitra.
Demografia: Počet obyvateľov: 770
História: Písomne je doložená v roku 1285 ako Doran.
Obec bola 18.12. 1976 zlúčená s obcou Ludanice. V rokoch 1977 až 1990 sa nerealizovala žiadna významná investičná akcia v obci Dvorany nad Nitrou. Obec bola označená za zánikovú, postupne bola obmedzovaná výstavba rodinných domov. V roku 1990 sa táto obec odčlenila od Ludaníc a začala sa opäť rozvíjať.
Kultúra a súčasnosť: V obci je viac kultúrnych pamiatok: Kaplnka sv. Vendelína, ktorá bola v roku 1993 prestavaná na kostol, prícestná socha Panny Márie. V obci sa pomerne dobre darí darí súkromným podnikateľom a živnostníkom, ktorí podnikajú v rôznych odboroch a remeslách. V obci je známa pekáreň, klampiarstvo, umelecké kováčstvo, sklenárstvo, kaderníctvo, stolárstvo, spracovanie dreva, výroba slnečných kolektorov a domových čistiarní odpadových vôd a ďalšie firmy.

Hajná Nová Ves
Rozloha: 638 ha
Geografická poloha: Obec leží na vŕškoch sprašovej Nitrianskej pahorkatiny v údolí potoka Hlavinka.
Demografia: Počet obyvateľov: 340
História: Prvá zmienka je z roku 1246, doložené je aj osídlenie z doby železnej a bronzovej. Obec vznikla zlúčením osád Štepince a Nová Ves.
Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza renesančný kaštieľ z roku 1609 s kaplnkou sv. Imricha. V Anglickom parku v centre obce rastie 43 druhov vzácnych drevín. Nachádzajú sa tu aj pamiatky ako Baroková socha sv. Jána Nepomuckého a pseudorománska kaplnka s kryptou.

Horné Obdokovce
Rozloha: 2986 ha
Geografická poloha: Obec leží v údolí Perkovského potoka.
Demografia: Počet obyvateľov: 1656
História: Platnou zmienkou o obci je listina z roku 1283, kedy získal Vítko z rodu Ludanickovcov od kráľa Ladislava IV. Opustený kráľovský majetok Pusté Obdokovce – Budak za zásluhy v boji na Moravskom poli.
Kultúra a súčasnosť: Dnešné územie Horných Obdokoviec tvorí aj osada Bodok (Pusté Obdokovce), ktorá je vzdialená od obce 1 km. Z kultúrnych pamiatok je to hlavne Rímskokatolícky kostol v empírovom slohu, zaujímavým ľudovým kamenárskym dielom je socha „Vir dolorum“ – zmučený Kristus

Horné Štitáre
Rozloha: 568 ha
Geografická poloha: Obec bola staré slovanské sídlo z veľkomoravskej doby. Neskôr služobnícka osada Nitrianskeho hradu na hornom toku Perkovského potoka. Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na hornom toku Perkovského potoka pri štátnej ceste z Topoľčian do Hlohovca.
Demografia: Počet obyvateľov: 442
História: Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a výrobou štítov. V roku 1276 sa spomínajú ako Chitar. Prvou písomnou zmienkou je však darovacia listina kráľa Bela IV. Z roku 1246. V 16. storočí obcou prechádzala kráľovsko-cisárska poštová cesta a v roku 1558 bola v obci zriadená prepriahacia stanica konskej pošty.
Kultúra a súčasnosť: Zachoval sa kostol Božského srdca Ježišovho , ktorý slúži v súčasnosti ako dom smútku. Ďalej sa zachovali prícestné sochy zo 17. Až 20. storočia. V obci sa pravidelne uskutočňuje každoročne opakujúca spoločenská akcia „stretnutie rodákov obce“. V katastri obe sa nachádza vodná nádrž – rybník, ktorý sa využíva na chov rýb.

Hrušovany
Rozloha: 554 ha
Geografická poloha: Obec leží vo východnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na širokej pravostrannej nive a terase rieky Nitra.
Demografia: Počet obyvateľov: 1135
História: Obec Hrušovany sú starou obcou, ktorá sa nachádza v lokalite, ktorá bola osídlená už v mladšej dobe kamennej. Stredoveké Hrušovany nadväzujú na veľkomoravské hrušovanské sídlo, i keď zatiaľ prvá písomná zmienka je až z roku 1318. V tomto roku sa o ne delil panovník s nitrianskym biskupom.
Kultúra a súčasnosť: Obec Hrušovany používa svoje symboly (erb, pečať a vlajku) od roku 1994. Erbom obce je v modrom štíte zlatá hruška na striebornej halúzke s jedným listom. V obci sa nachádza Kostol sv. Martina. V súčasnosti v Hrušovanoch pracuje viacero spoločenských organizácií a združení.

Chrabrany
Rozloha: 772 ha
Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive a terase rieky Nitra.
Demografia: Počet obyvateľov: 766
História: Písomne je obec doložená v roku 1291 pod názvom Hrabor, patrila Ludanickovcom-Chrabrianskovcom. Osídlenie obce je dokladované vykopávkami od praveku, našlo sa i sídlisko z čias Veľkej Moravy.
Kultúra a súčasnosť: Dominantu obce tvorí Kostol sv. Anny, postavený v roku 1718. Medzi významné budovy obce patrí budova základnej školy, ktorá bola v rokoch 2004-2006 zrekonštruovaná na stavbu „Dom rozvoja vidieka“ z prostriedkov Európskej Únie v rámci programu SAPARD a slúži na voľnočasové aktivity mládeže, občanov a ako vzdelávacie centrum. V obci pulzuje život vďaka spolkom a spoločenským organizáciám.

Jacovce
Rozloha: 1006 ha
Geografická poloha: Obec leží uprostred Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku potoka Chocina.
Demografia: Počet obyvateľov: 1802
História: Prvou písomnou zmienkou o obci Jacovce je listina Nitrianskej kapituly z roku 1224, v ktorej sa rieši spor o majetky obce. Obec Jacovce bola osídlená od nepamäti. Prvé dôkazy sú z obdobia praveku staré približne 6000 rokov.
Kultúra a súčasnosť: Obec má kultúrne sakrálne pamiatky: Kostol Navštívenia Panny Márie, pôvodne gotický asi zo 14. storočia, ktorý bol v 18. storočí prestavaný, kaplnku Panny Márie na cintoríne, ako aj technickú pamiatku Schwarzov vodný mlyn so zachovaným vodným náhonom, domom majiteľov a hospodárskymi budovami. Cez obec vedú cyklotrasy smerujúce z Topoľčian do vidieckych častí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu.

Kamanová
Rozloha: 642 ha
Geografická poloha: Leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na úrodnej pravostrannej terase rieky Nitry.
Demografia: Počet obyvateľov: 604
História: Prvé názvy obce sú z roku 1419 hneď dva, Kalmanfalwa a Billie. V katastri obce sa v „Sihote“ nachádza Mohyla, pravdepodobne z halštatskej kultúry, 17. – 4. Storočie pred našim letopočtom.
Školy v dávnych časoch boli zriaďované pri kostoloch. Keďže obec nemala, vyučovalo sa po gazdovských domoch. Neskôr v roku 18900 dostala obec na vyučovanie stálu budovu, ktorú daroval barón Steiper, no pre majetkové spory bola v roku 1912 postavená nová obecná škola, ktorá dodnes slúži ako materská škola.
Kultúra a súčasnosť: Obec má kaštieľ z roku 1847, park okolo kaštieľa, ktorý je chránenou prírodnou pamiatkou. Rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého kríža bol vysvätený v roku 1981.

Koniarovce
Rozloha: 360 ha
Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na širokej pravostrannej terase Nitry.
Demografia: Počet obyvateľov: 635
História: Spomína sa v roku 1264 ako Liaz, časť Somorová v roku 1356 ako Zaamard.
Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza kultúrna pamiatka „Kúria a okrasná záhrada“. V Koniarovciach bol daný úsek do prevádzky už 16.9.1881. V roku 1912 bola vybudovaná úzkokoľajná trať do Oponíc, ktorá slúžila poľnohospodárom a lesníkom.

Kovarce
Rozloha: 2504 ha
Geografická poloha: Obec leží na nive rieky Nitra a pozdĺž náplavových kužeľov jej ľavostranných prítokov, Cintorínskym a Slivkovým potokom.
Demografia: Počet obyvateľov: 1618
História: Obec sa spomína v roku 1280 ako Koarch.
Kultúra a súčasnosť: V súčasnosti sú Kovarce rozvinutá obec s kompletnou občianskou vybavenosťou – vodovod, plynofikácia, telefón, ČOV. Je čiastočne odkanalizovaná. Občania sa venujú kultúre, 30 rokov účinkuje v obci dychová hudba Tribečanka a 20 rokov spevácka skupina Kovarčanka, o niečo menej hudobná skupina DOMINO. V oblasti kultúry sa konajú tradičné podujatia, ako je pochovávanie basy, stavanie májov, jánske ohne, play back show, oslavy výročí...

Krnča
Rozloha: 1897 ha
Geografická poloha: Obec leží pri severozápadnom úpätí pohoria Tríbeč na strednom toku potoka Dršňa. Časť Kutňa bola pripojená k obci v 18. storočí.
Demografia: Počet obyvateľov: 1299
História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1183 pod názvom Kernulch.
Kultúra a súčasnosť: Chotár obce Krnča je zo severnej strany ohraničený pretiahnutým chrbátom vrchu Kozlica /498 m/, ďalej pokračuje dedinským vrchom, Jahodiskami a stúpa na Javorový vrch /731 m/, ktorý oddeľuje chotáre Krnča, Klátová Nová Ves a Zlatno. Súčasný názov obce vznikol z pôvodného mena KERNULCH a používa sa od roku 1808. Jedinou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu je Pomník padlých v I. a II. svetovej vojne a SNP, nachádza sa pri hlavnej ceste, v záhrade ZŠ. Pre súčasné i budúce generácie uchováva ľudové tradície už 33 rokov miestna folklórna skupina Krnčianka.

Krtovce
Rozloha: 421 ha
Geografická poloha: Obec leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku potoka Hlavinky.
Demografia: Počet obyvateľov: 313
História: Spomína sa v roku 1156 ako Kortouc. K obci bola začlenená i osada Suňa, ktorá sa rozprestiera od Kaplnky smerom na Vozokany. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci, t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhú možnosť pre vznik tohto miestneho názvu predstavuje označenie miesta, kde sa nachádzalo nezvyčajne veľa krtov, čo je však menej pravdepodobné.
Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza renesančná kaplnka zasvätená Panne Márii Ružencovej, pôvodne vystavaná v pseudorománskom slohu so štvorcovým pôdorysom. Kostol zasvätený Panne Márii Ružencovej, vysvätený v roku 1869. Lurdská jaskyňa postavená a vysvätená v roku 1999.

Krušovce
Rozloha: 1326 ha
Geografická poloha: Ležia uprostred Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive a terase riečky Bebrava pri sútoku s riekou Nitrou.
Demografia: Počet obyvateľov: 1840
História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1235 pod názvom Kvrus. Čo sa týka geografického polohopisu, obec Krušovce má výhodnú polohu, nakoľko je vzdialená od okresného mesta Topoľčany len 4 km, čo predurčuje jej potencionálny rozvoj.
Kultúra a súčasnosť: V obci je farský kostol so zvyškami románskych a gotických malieb z 13 stor. zasvätený Narodeniu Panny Márie. V jeho blízkosti je situovaná klasicistická kaplnka sv. rodiny z 19 storočia a barokový Mariánsky stĺp so sochou Piety z 18 storočia. Ďalšou významnou historickou pamiatkou je klasicistický kaštieľ z 19 storočia.
Podnetom pre efektívnejšiu spoluprácu s okolitými obcami bolo aj založenie združenia mikroregiónu Bebrava, ktorého je obec členom. Obec je aj členom VIPA – vidieckeho parlamentu.

Kuzmice
Rozloha: 876 ha
Geografická poloha: Obec leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku potoka Zľavy.
Demografia: Počet obyvateľov: 672
História: Obec sa prvýkrát spomína v roku 1390 ako Kuzmych. Obec bola od 14 storočia súčasťou Topoľčianskeho hradného panstva. Od 18 stor. patrila Tovarníckemu panstvu.
Kultúra a súčasnosť: Súčasťou Kuzmíc je dnes osada Vítkovce, vzdialená 1 km od Kuzmíc, spomínaná v roku 1332 – 1337 ako Vincenti. Vzácny je rímskokatolícky kostol sv. Štefana Kráľa vo Vítkovciach, pôvodne románsky, so slohovými úpravami gotiky, renesancie a baroky, klasicistický kaštieľ z polovice 19 storočia s parkom. Dominantou obce Kuzmice je nový kostol na návrší. Z historických pamiatok sa zachovala v obci iba ranobaroková socha zo 17 storočia a prícestné kríže. V obci je základná a materská škola, kultúrny dom, ihrisko a športový štadión.

Lipovník
Rozloha: 644 ha
Geografická poloha: Leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri juhovýchodnom úpätí Považského Inovca v údolí potoka Hlavinka.
Demografia: Počet obyvateľov: 330
História: Obec sa spomína v roku 1283 ako Lypolnuk. Obec má časti Malá strana, Veľká strana a Malý Lipovník. V r. 1715 tu boli vinice, obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom.
Kultúra a súčasnosť: Pamiatky v obci sú: klasicistický kostol sv. Imricha z roku 1775 – najstarší rímskokatolícky kostol vo farnosti. Kaplnka venovaná občanom padlým v I. sv. vojne, Lurdská jaskyňa, kde je socha Panny Márie z kláštora z Bojnej, škola z roku 1926

Ludanice
Rozloha: 1120 ha
Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na pravostrannej nive a terase rieky Nitry.
Demografia: Počet obyvateľov: 1848
História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1242 (Ludan). Obec leží v geologickom celku Panónska panva v južnej časti Topoľčianskeho okresu.
V obci malo bohatú tradíciu ochotnícke divadlo v rokoch 1932-1972. Prvý film bol premietnutý v roku 1952.
Kultúra a súčasnosť: Dnes môžu obyvatelia obce navštevovať filmové predstavenia v kine 1. Máj. Významnými pamiatkami v obci sú: Kostol najsvätejšej Trojice – barokový, rímskokatolícky farský kostol z 13. storočia je dominantou stredu obce. V súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce na obnove interiéru kostola. Úplne nová je veža kostola. Na miestnom cintoríne je socha sv. Donáta. Za cintorínom je sakrálna pamiatka - socha sv. Jána Nepomuckého.

Lužany
Rozloha: 390 ha
Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny.
Demografia: Počet obyvateľov: 200
História: Spomína sa roku 1249 ako Sarlow, avšak obec pravdepodobne jestvovala už skôr, čo potvrdil archeologický prieskum. Medzi najvzácnejšie archeologické nálezy z mladšej doby bronzovej /1300 – 1000 rokov pred Kristom/ pochádza Lužianska mohyla.
Kultúra a súčasnosť: V obci je kostol z roku 1938, kultúrny dom, dom smútku, vodovod a plynofikácia.

Malé Ripňany
Rozloha: 852 ha
Geografická poloha: Obec leží v západnej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny na strednom toku Radošiny pri sútoku s Hlavinkou.
Demografia: Počet obyvateľov: 530
História: Obec Malé Ripňany sú významná archeologická lokalita. V intraviláne obce sú evidované nálezy z obdobia praveku, stredoveku a novoveku.
Kultúra a súčasnosť: Najnovšou investičnou akciou v obci bola výstavba 14 bytových jednotiek.

Nemčice
Rozloha: 729ha
Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na dolnom toku potoka Zľavy.
Demografia: Počet obyvateľov: 900
História: Prvá písomná zmienka je roku 1156, kedy sa spomína ako Nemcyc. V 12. storočí patrila obec Topoľčianskemu hradu, začiatkom 14. storočia M. Čákovi.
Kultúra a súčasnosť: Podľa spomienok občanov v rokoch 1940 – 1942, pri prebiehajúcej rekonštrukcii rímskokatolíckeho kostola v Nemčiciach a terénnych úpravách bezprostredného okolia chrámu, sa narazilo na časť kamenných základov starého románskeho kostola. Súčasný kostol sa nachádza na mieste starého kostola, ktorý opisuje v 17 storočí tzv. Pazmániho kanonická vizitácia. V obci stojí socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1773, renovovaná obcou v roku 1948.

Nemečky
Rozloha: 627 ha
Geografická poloha: Podhorská obec Nemečky sa rozprestiera pod východnými svahmi a úbočiami Považského Inovca v doline potoka Chocina. Pôvodný názov obce bol Nemcze.
Demografia: Počet obyvateľov: 302
História: Prvá písomná zmienka je z roku 1403. V blízkom okolí obce možno v teréne pozorovať rozsiahle predhistorické a stredoveké stopy po prieskumných, či kutacích prácach na zlato. V minulosti tu pracovali dva vodné mlyny – horný, tzv. Rehákov mlyn a dolný – Bucov mlyn.
Kultúra a súčasnosť: Z kultúrnych pamiatok treba spomenúť obecnú zvonicu so zvonom z roku 1864. Pred vstupom do dediny stojí kaplnka Sedembolestnej P. Márie. Nad obcou sa rozprestiera umelá vodná nádrž s rozlohou 17,5 ha a objemom takmer 629 000 m3. Postavili ju v roku 1964 ako prvú v okrese Topoľčany. Priehrada sa využíva najmä k športovému rybolovu. Celoročne priehradu využíva aj spolok profesionálnych otužilcov – Ľadové medvede.

Nitrianska Blatnica
Rozloha: 1438 ha
Geografická poloha: Obec leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pod úpätím vrchu Marhát v pohorí Považského Inovca.
Demografia: Počet obyvateľov: 1213
História: Obec dostala názov podľa blatistej pôdy a potoka. Prvá písomná zmienka o obci Sarfew je z roku 1185.
Kultúra a súčasnosť: V súčasnosti je jednou z väčších a rozvinutejších obcí okresu. V obci sa zachoval renesančný kaštieľ z roku 1578 s dvoma baštami, renesančná kaplnka z roku 1541, farský kostol a najznámejšou pamiatkou je románska rotunda sv. &juraja pod vrchom Marhát z 9. Storočia, ku ktorej sa každoročne konajú púte.

Nitrianska Streda
Rozloha: 1396 ha
Geografická poloha: Obec sa rozprestiera na ľavej strane rieky Nitry a na podvršiach pohoria Tribeč.
Demografia: Počet obyvateľov: 764
História: Obec sa spomína v roku 1278 ako majetok Zerhadel panovníka Ladislava IV. Časťou obce bola lokalita Dievčín, v ktorej stál starobylý hrádok. Najstaršie archeologické nálezy v katastri obce pochádzajú z mladšej doby kamennej – neolitu, v lokalite Patriková sa našiel bohatý črepový nález. Najstaršie udalosti týkajúce sa obce nachádzame v monografii Nitrianskej stolice.
Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza rímskokatolícky Kostol sv. Filipa a Jakuba postavený v rokoch 1785 – 1790 a artikulárny evanjelický kostol z roku 1748. V obci sa nachádzajú dva kaštiele: klasicistický, zo začiatku 19 storočia a druhý barokový s klasicistickou úpravou, kaplnka sv. Margity z Kortony – barok z 18 storočia. Dobré meno v oblasti kultúry šíry ženská spevácka skupina Streďanka, ktorá vznikla v roku 1984 a divadelný krúžok, ktorého počiatky divadelníctva spadajú do rokov, keď bola otvorená štátna ľudová škola v roku 1926.

Norovce
Rozloha: 633 ha
Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na hornom toku pravostranného prítoku Bebravy.
Demografia: Počet obyvateľov: 319
História: Prvá písomná zmenka o obci je z roku 1113, v ktorej sa spomína pod názvom Honor. Obec bola majetkom benediktínskeho kláštora sv. Hýpolita. V obci bolo rozvinuté vinohradníctvo a ovocinárstvo. Obyvatelia sa zaoberali aj poľnohospodárstvom a uhliarstvom. Vzťah k poľnohospodárstvu je symbolicky vyjadrený v podobe ramena držiaceho kosák i v historickej obecnej pečati a stal sa základom pre súčasnú pečať a erb obce.
Kultúra a súčasnosť: Dominantou stavieb v obci je rímskokatolícky kostol, ktorý bol zrekonštruovaný v roku 1951 z bývalej sýpky. Je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. V roku 1997 bols ku kostolu pristavená veža. V obci pôsobí firma na prevíjanie elektromotorov. V areáli miestnej strelnice sa každoročne koná Memoriál Miloša Pavloviča. Vodná nádr v centre obce slúži v zimnom období ako klzisko.

Oponice
Rozloha: 1229 ha
Geografická poloha: Obec leží vo východnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive rieky Nitry pod pohorím Tribeč.
Demografia: Počet obyvateľov: 878
História: Pôvodne existovali Malé a Veľké Oponice. Malé Oponice sa spomínajú v roku 1300 ako Oponh. Veľké Oponice sa spomínajú v roku 1244 ako Apon. V polovici 19. stor. sa obce zlúčili, patrili Oponickému hradnému panstvu. Hrad Oponice sa spomína v r. 1300.
Kultúra a súčasnosť: Veľký renesančný kaštieľ zo 17 stor. sa nachádza uprostred pôvodného anglického parku. V kostole sv. Petra a Pavla z r. 1793 je rodinná hrobka Apponyiovcov.

Orešany
Rozloha: 672 ha
Geografická poloha: Obec leží v západnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri úpätí Považského Inovca.
Demografia: Počet obyvateľov: 318
História: Prvá písomná zmenka o obci je z roku 1330 a spomína sa ako Gyos, v roku 1406 ako Dios a od roku 1773 ako Oressany, maď. Tótdiós, Tóth-Dijos. V roku 1599 ju vypálili Turci.
Kultúra a súčasnosť: V obci je pôvodný románsky kostol z 13 storočia. Obec má poľnohospodársky a vinársky ráz.

Podhradie
Rozloha: 3010 ha
Geografická poloha: Obec leží na Juhovýchodnom úpätí Považského Inovca, na hornom toku potoka Slivnica.
Demografia: Počet obyvateľov: 304
História: V blízkosti centra slovanských kmeňov Nitry sa v roku 1245 uvádza prvá písomná zmienka o obci ako Hornouc. Postavením hradu koncom 13 stor. zo staršej osady Hornouc sa postupne stalo Podhradie, v ktorom sa sústreďovalo a žilo hradné služobníctvo, panskí psiari, sokoliari a lovci.
Kultúra a súčasnosť: Nad obcou sa vypínajú zrúcaniny kamenného hradu, z ktorého je výhľad do širokého okolia Nitrianskej kotliny. Pod hradom v blízkosti lyžiarskych vlekov sa nachádza jaskyňa Opálená skala a celé prírodné bohatstvo okolia obce na malej ploche uzatvára vrchol Úhradu, za ktorým sa skrývajú zachovalé valy halštatského hradiska. Za obcou z jednej strany sa nachádza stredisko zimných športov s lyžiarskym vlekom, z druhej strany obce je nová konská zvernica.

Prašice
Rozloha: 2885 ha
Geografická poloha: Obec leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Severnú časť pokrývajú lesy Považského Inovca. K obci patria časti: Duchonka, Nový svet a Okšov mlyn.
Demografia: Počet obyvateľov: 2106
História: Územie obce bolo osídlené od neolitu. Prvá písomná zmienka o obci Periese je z roku 1245.
Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádzajú významné kultúrne pamiatky: Kostol sv. Jakuba, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Trojičný morový stĺp s klasicistickým súsoším z 19. storočia, pomník padlým obetiam z I. a II. sv. vojny. Najcennejšou pamiatkou je historicky chránená socha sv. Jána Nepomuckého z 18 stor.

Preseľany
Rozloha: 1287 ha
Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na pravostrannej nive a terase Nitry.
Demografia: Počet obyvateľov: 1508
História: Obec sa vyvinula zo slovanského sídliska a prvý písomný doklad z roku 1280 hovorí o obci Prezlen. Obec patrila hradu Oponice, v 13. a14. storočí Ludanickovcom, od roku 1395 opäť hradu Oponice. Apponyjovci si panstvo rozdelili a Preseľany sa tak stali strediskom samostatného panstva.
Kultúra a súčasnosť: V obci je Farský kostol, pôvodne ranogotický. Patrónom kostola sa stala sv. Alžbeta z rodu Arpádovcov, ktorá sa ako terciárka v kulte sv. Františka preslávila a bola vyhlásená za svätú už v druhej polovici 12.stor. V obci sa udomácňuje aj kultúrne podujatie Presliansky jarmok a kultúrne leto.

Práznovce
Rozloha: 1143 ha
Geografická poloha: Obec leží vo východnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny oproti sútoku rieky Bebravy a Nitry.
Demografia: Počet obyvateľov: 943
História: Prvýkrát sa spomína ako Preznulch v roku 1183, v roku 1235 ako Proznouch. V katastri obce sa našiel archeologický materiál z obdobia rímskeho impéria na strednom Dunaji. V roku 1267 sa spomínajú Práznovce ako obec, ktorá patrila Nitrianskemu hradu, neskôr Matúšovi Čákovi.
Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza Kaplnka Panny Márie z roku 1776, postavená v barokovom slohu. Obec má aj kostol zasvätený Panne Márii Ružencovej. V katastri obce vo východnej zalesnenej časti chotára je zaniknutá osada Horňany s dominantou vzácnej sekvoje, ktorá bola v roku 1983 vyhlásená za chránený prírodný výtvor a od r. 1996 je ustanovená za chránený strom.

Radošina
Rozloha: 2767 ha
Geografická poloha: Obec leží v juhozápadnej časti Topoľčianskeho okresu, na rozhraní pohoria Považského Inovca a Nitrianskej pahorkatiny. Obec leží vo výške 216 m.n.m.
Demografia: Počet obyvateľov: 1975
História: Chotár Radošiny bol osídlený už v období stredného paleolitu, čo dokazujú nálezy v jaskyni Čertova pec. Názov obce pochádza pravdepodobne od potoka, ktorý sa prvýkrát spomína v listine z roku 1249 ako Radusna.
Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol zo 17 storočia a kaštieľ z druhej polovice 16 storočia, za ktorým je sad jedlých gaštanov. Radošina je známa vinohradnícka obec. Radošinu najviac preslávilo Radošinské naivné divadlo. Od roku 1976 sú k obci Radošina pričlenené Bzince, ktoré tvoria jej miestnu časť.

Rajčany
Rozloha: 586 ha
Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na dolnom toku pravostranného prítoku Bebravy.
Demografia: Počet obyvateľov: 575
História: Hodnoverné historické pramene o obci pochádzajú až z roku 1322 a 1325. V roku 1244 sa obec spomína pod názvom Reichany. Názvu Rajčany sa pripisuje biblická motivácia, podľa ktorej pochádza od slova „raj“, „rajec“. Rajský strom je symbolom obce, ktorý si obec zvolila i do svojej pečate a erbu.
Kultúra a súčasnosť: Medzi kultúrno-historické pamiatky patrí pôvodne renesančná kúria z roku 1638, obnovená v rokoch 1810 až 1822. Po rekonštrukcii sa stala sídlom obecného úradu. Ďalej je to rímskokatolícky renesančný kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa. V roku 1826 postavil Valentín Rajčáni kaplnku so sochou Piety na Mechovičke, ktorá je situovaná v severnej časti obce. Kaplnka bola zrekonštruovaná v roku 1993. Trikrát v roku sa na tomto mieste koná púť. V blízkosti kaplnky vyviera prameň.

Solčany
Rozloha: 2001 ha
Geografická poloha: Obec leží necelé tri kilometre juhovýchodne od Topoľčian, vo východnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive a náplavových kužeľoch Nitry a jej ľavostranných prítokov.
Demografia: Počet obyvateľov: 2501
História: Spomína sa roku 1235 ako Scelchan. Prvou písomnou zmienkou o obci je údaj z listiny kráľa Bela IV, z roku 1235, v ktorej podrobne vyznačil chotár majetku, ktorý daroval svojmu vernému dvoranovi Dionýzovi.
Kultúra a súčasnosť: Medzi kultúrne pamiatky obce patrí klasicistický kaštieľ zo začiatku 19 storočia, rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých, pôvodne gotický kostol, prvýkrát spomínaný v roku 1397 a v 18 storočí prestavaný. Ďalšou kultúrnou pamiatkou je Pomník padlých pri kostole, socha sv. Jána Nepomuckého, baroková kaplnka „ Božia muka“. V katastri sa nachádza kríž z kameňa a veľa drevených krížov, ktoré majú určitú historickú hodnotu.

Solčianky
Rozloha: 256 ha
Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pozdĺž pravostranného prítoku Bebravy. Spomína sa v Zoborskej listine z roku 1113 pod názvom Celsan.
Demografia: Počet obyvateľov: 274
História: Obec patrila hradu Topoľčany a v 14 storočí Matúšovi Čákovi. V minulosti sa v obci nachádzali rozsiahle vinohrady. Vínny kmeň s stal aj symbolom obce, ktorý si obec zvolila i do svojej pečate a erbu.
Kultúra a súčasnosť: Na okraji dediny s nachádza baroková socha sv. Urbana, patróna vinohradníkov, z 19. storočia. Rímskokatolícky kostol zasvätený Kristovi Kráľovi bol postavený v roku 1949. Bývalá ľudová škola nesie stopy architektúry zo začiatku 20. storočia. V obci s nachádzajú firmy pôsobiace v oblasti stolárskej a stavebnej výroby a stavebných prác.

Súlovce
Rozloha: 1264 ha
Geografická poloha: Obec leží na styku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny a severozápadného úpätia pohoria Tribeč.
Demografia: Počet obyvateľov: 504
História: V roku 1244 sa obec spomína ako Dubnice, a až neskôr ako Súloc, majetok rodu Elefantyovcov. História obce Súlovce vykazuje rovnako ako jeho najbližšie okolie všetky znaky starobylého osídlenia, ktoré sa tu formovalo niekoľko tisícročí.
Kultúra a súčasnosť: V obci sa zachoval klasicistický kríž z roku 1794, kaplnka zo začiatku 19. storočia, sochy Kalvárie z konca 18. storočia. V máji a v decembri sa uskutočňujú výstupy na Tribeč, jednotlivo alebo v skupinách. Cez horu sa dá prejsť na zrúcaniny hradov Oponice a Gýmeš.

Svrbice
Rozloha: 694ha
Geografická poloha: Obec leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri juhovýchodnom úpätí Považského Inovca na hornom toku Tekoldianskeho potoka.
Demografia: Počet obyvateľov: 213
História: Prvá písomná zmienka je z roku 1268 pod názvom Surbich. S obcou splynuli osada Tešín, spomínaná v roku 1414 a osada Drin spomínaná v roku 1620. V 13.storočí bola obec kráľovským majetkom. Obyvatelia sa zaoberali vinohradníctvom a pálili vápno až do roku 1918.
Kultúra a súčasnosť: V súčasnosti je to obec zameraná na poľnohospodárstvo.

Šalgovce
Rozloha: 899 ha
Geografická poloha: Obec leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri juhovýchodnom úpätí Južnej časti Považského Inovca.
Demografia: Počet obyvateľov: 528
História: V prvej písomnej zmienke z roku 1275 sa obec spomína pod menom Tót Sook. V 13. až 15. storočí patrila obec Nitrianskemu hradu, potom zemanom. Roku 1598 bola obec zničená Turkami. Obyvatelia boli poľnohospodári, čo trvá do súčasnosti.
Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza poschodový barokovo-klasicistický kaštieľ z roku 1760.

Tesáre
Rozloha: 1354 ha
Geografická poloha: Obec leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri juhovýchodnom úpätí Považského Inovca na hornom toku potoka Zľava.
Demografia: Počet obyvateľov: 735
História: Prvá písomná zmienka o jej existencii pochádza z roku 1390 pod názvom Thezer. Miestna časť Kokošová sa ako Kokos spomína už v roku 1265. Názov obce Tesáre súvisí s tesárskym remeslom. V minulosti bolo v obci veľmi rozšírené vinohradníctvo. Aj hlavným symbolom starého obecného znaku z 18 storočia bol hroznový strapec.
Kultúra a súčasnosť: Obec Tesáre je i v súčasnosti charakteristická tým, že ju obklopujú rozsiahle vinohrady, produktom ktorých je kvalitné víno. V roku 2004 bola v obci umiestnená socha patróna vinohradníkov sv. Urbana. Vodná nádrž vybudovaná zachytením vôd z potoka Zľavy je využívaná na zabezpečovanie závlahy polí, ale súčasne si tu prídu na svoje aj milovníci rybolovu.

Topoľčany
Rozloha: 2756 ha (intravilán 733 ha)
Geografická poloha: Mesto leží v sprašovej Nitrianskej pahorkatine na nive a náplavových kužeľoch rieky Nitry. Cez mesto preteká potok Chocina. K mestu patria jeho mestské časti – Malé Bedzany a Veľké Bedzany.
Demografia: Počet obyvateľov: 28 792
História: Prvá písomná zmienka o Topoľčanoch pochádza z donačnej listiny Bélu IV. z roku 1235. Ako dokazujú archeologické nálezy, toto územie bolo osídlené už od praveku. Najstaršie nálezy pochádzajú zo staršej doby kamennej, čo dosvedčuje nález časti opracovaného mamutieho kla, nájdeného v blízkosti ohniska paleolitických lovcov v priestore dnešnej Kalvárie. Historici predpokladajú, že mesto vzniklo asi v polovici 9. storočia, kedy vrcholil osídľovací proces na Ponitrí.
Kultúra a súčasnosť: Stred centrálnej časti pôvodného historického jadra mesta tvorí Námestie M.R.Štefánika, na ktorom sa nachádzajú tri kultúrne pamiatky: kostol, fara a radnica. Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie je najvýznamnejšou a dominantnou kultúrno-historickou pamiatkou mesta. Na námestí je popri kostole druhým dominantným objektom budova radnice. Významnou kultúrno-historickou pamiatkou mimo pamiatkovej zóny je Kalvária. Tvorí ju 14 kaplniek krížovej cesty, ktorej dominuje Kaplnka Panny Márie v strede svahu s oltárom, krížom a pietou. Ďalšie pamiatky v meste sú: baroková kaplnka, meštianske vily, Pomník padlých v druhej sv. vojne na starom cintoríne a pred budovou gymnázia a socha pivovarníka pred pivovarom. O tom, že mesto spolu s regiónom žije čulým kultúrno-spoločenským životom, svedčia tradičné kultúrne podujatia ako Topoľčianska hudobná jar, Topoľčianska hudobná jeseň, Festival malých dychových hudieb, Petro-Pavlovský jarmok, Hodový jarmok, Veľký Topoľčiansky jarmok a iné podujatia.

Tovarníky
Rozloha: 540 ha
Geografická poloha: Obec leží uprostred Nitrianskej pahorkatiny na dolnom toku potoka Chocina.
Demografia: Počet obyvateľov: 1380
História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1235, kedy Belo IV obec daroval správcovi stajní Dionýzovi.
Kultúra a súčasnosť: Najväčšou kultúrnou pamiatkou je kaštieľ. Stojí na ceste rozdeľujúcej Topoľčany od Továrnik v nádhernom anglickom parku so vzácnymi drevinami. V blízkosti je historický hostinec Zlatý Baránok. V obci sa nachádza aj kostol, ktorý má svoj pôvod v pseudogotickej kaplnke z 19. storočia.

Tvrdomestice
Rozloha: 879 ha
Geografická poloha: Obec leží v severnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku potoka Chocina.
Demografia: Počet obyvateľov: 507
História: Obec sa spomína v roku 1280 ako Turdemech. Súčasťou obce bola osada Zdychava, ktorá sa spomína v roku 1495 ako Sdychava. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1130 ako „terra Tordomecz“, čo významovo pripomína – tvrdú medzu – na hranici hradného panstva Topoľčianskeho hradu. Obyvatelia sa v minulosti živili prácou na poliach, pestovali hlavne zemiaky, kukuricu, strukoviny a zeleninu. Významným zdrojom obživi bolo aj vinohradníctvo.
Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza drevená zvonica z 19. storočia, ktorá je v súpise nehnuteľných pamiatok, barokový zvon, prírodná studnička, Kostol Povýšenia svätého Kríža...

Urmince
Rozloha: 1091 ha
Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny v krátkom bočnom údolí na dolnom toku potoka Bojnianka. Obec sa vyvinula zo starého slovanského osídlenia.
Demografia: Počet obyvateľov: 1375
História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1156, v roku 1291 sa spomína ako Eurmen. Obec Urmince dostala názov od obyvateľov – dodávateľov brvien z brestov (ilmov) na kráľovský dvor, preto Ilmáre, neskôr premenované na Urmince. Urmince patrili zemianským rodinám, neskôr panstvám Ludanice a Topoľčany.
Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza fara z roku 1332, socha sv. Vendelína, prícestný kamenný kríž, pomník padlým z 1. sv. vojny, Kostol sv. Michala Archanjela. V miestnom parku je umiestnený Pamätník padlým v 2 sv. vojne. V obci sa stále zachovávajú ľudové zvyky, tradície a ľudový kroj, ktoré sú súčasťou mnohých kultúrno-spoločenských podujatí.

Veľké Dvorany
Rozloha: 688 ha
Geografická poloha: Obec leží na sprašovej pahorkatine pri potoku Bojnianka.
Demografia: Počet obyvateľov: 685
História: Územie bolo osídlené už od praveku. Obec dostala názov podľa označenia čeľade patriacej k dvoru Nitrianskeho hradu. Prvá písomná zmienka je z roku 1156 pod menom Duor. Patrila Cabajkovcom.
Kultúra a súčasnosť: V obci stojí kostol s goticko-renesančným jadrom, neskôr prestavaný v barokovom slohu. Pri ňom je cintorín s cenným náhrobníkom. V minulosti tu boli vinohrady. Obec má poľnohospodársky charakter.

Veľké Ripňany
Rozloha: 4200 ha
Geografická poloha: Obec leží na hornom toku potoka Radošinka a na sprašových pahorkoch rozbrázdených úvalinami.
Demografia: Počet obyvateľov: 2115
História: Obec bola osídlená od praveku. Prvá písomná zmienka je z roku 1156 ako Ripin. Ripňany patrili panstvu Topoľčany. V 14 storočí boli zemepanským mestečkom s vinohradmi. Roku 1598 boli zničené Turkami.
Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza barokový kostol zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. K Veľkým Ripňanom patrí v súčasnosti aj miestna časť Behynce.

Velušovce
Rozloha: 581 ha
Geografická poloha: Obec leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku potoka Slivnica.
Demografia: Počet obyvateľov: 505
História: Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1398. Spomína sa ako Welys.
Kultúra a súčasnosť: Velušovce sú jednou z najeurópskejších obcí v našich končinách. Veľmi živou realitou je desaťročný kostol sv. Cirila a Metoda, ktorého základný kameň posvätil Ján Pavol II. v roku 1990. Dominanta obce s 26 metrovou vežou je výsledkom takého spontánneho záujmu a obetavosti pre spoločnú vec, že na písanie jeho histórie si treba ešte chvíľu počkať. Okrem nadšenej stavby kostola premenili starý, nevábny kultúrny dom na budovu, ktorú už hádam všetci Velušovčania ani inak nenazvú ako Eurodom.

Vozokany
Rozloha: 980ha
Geografická poloha: Obec sa rozprestiera na podvršiach Považského Inovca v bočnom údolí horného toku Hlavinky.
Demografia: Počet obyvateľov: 320
História: Prvý krát sa spomína ako Wezeken v roku 1318. Bola to služobnícka osada voziarov Nitrianskeho hradu, odtiaľ pochádza názov z 12 storočia. Pustošili ich Turci. Kedysi tu boli vinohrady.
Kultúra a súčasnosť: V súčasnosti je to stále z väčšej časti poľnohospodárska obec. V obci sa nachádza kostol, kaplnka a zvonička.

Závada
Rozloha: 895ha
Geografická poloha: Obec leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri juhovýchodnom úpätí Považského Inovca na hornom toku potoka Slivnica.
Demografia: Počet obyvateľov: 609
História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1341. Svoj význam už obec mala v 10. a 11. storočí. Za Štefana I. sa stala sídlom fary, čo znamenalo, že bola v tom čase významnejšou a ľudnatejšou dedinou, schopnou uživiť farára. Na území obce bolo kedysi viacero mlynov. Dodnes sa však zachoval iba Bajzíkov mlyn.
Kultúra a súčasnosť: V súčasnosti je k obci Závada pričlenená osada Záhrada.
Ku kultúrnym pamiatkam patrí hradisko so základmi románskeho kostola, klasicistický kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi a baroková kaplnka na cintoríne. K jednej z najstarších budov patrí Bajzíkov mlyn v Závade – jeho dnešný stav je výsledkom neskoro-barokovej prestavby.

Obce a mestečká v Českej a Slovenskej republike,

kde som dávala svoje hlasíky

Tu je niekoľko fotografií priateľov z tých, ktorí pravidelne

a takmer 24 hodín denne každú hodinu pridávajú bodíky našej dedinke. 

Videozáznam urobila Aninka Krnov ČR: http://patrikrnov.webgarden.cz/soutez-komentare

http://www.youtube.com/watch?v=skVY9XGpNSU 

Zaslal mi slovekregion.sk

A pečiem k Vianociam...

 

Moje
webové stránky
 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu

(Rozlíšenie: 1280 x 1024)
Stránka je vytvorená pre Internet Explorer 4.0 a viac a Mozilla Firefox 2.0. (Posledné úpravy 1.7.2009)

.

Design Cezmín Web: http://cezmin.wz.cz