wz

.[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Budeš ctít otce a matku

Nyní jsme došli ke čtvrtému přikázání: Budeš ctít otce a matku!
A PÁN mi i v této oblasti postavil před oči, jak jsem během svého života byla nevděčná vůči rodičům. Jak často a jak zle jsem proti nim nadávala a je proklínala. Předhazovala jsem jim, že mi nemohli poskytnout všechno to, co už dostaly mé přítelkyně. A bylo mi jasné, jaká jsem byla dcera, která prostě nic neuměla ocenit a pro kterou všechno, co mi rodiče s mnoha oběťmi a za velkých námah poskytli, bylo prostě bezcenné.
Ano, ve svém hněvu vůči rodičům jsem zašla dokonce tak daleko, že jsem prostě tvrdila, že tato paní vůbec nemůže být mou matkou, protože mi prostě připadala tak primitivní a považovala jsem ji za tak málo, než aby mohla být mou matkou. Bylo pro mě tak odporné, když jsem viděla tento výsledek o sobě samé. Totiž o jedné ženě bez BOHA a jak tato žena bez BOHA ničila a negativně ovlivňovala všechno, co jen přišlo do její blízkosti; ale nejhroznější na tom všem bylo, že jsem si přitom ještě namýšlela něco zvláštního, především že jsem také dobrá a svatá.
Pán Bůh mi také objasnil, proč jsem si jen mohla namýšlet, že se při tomto čtvrtém přikázání jistě nemám čeho obávat. Byla jsem si totiž jen proto jistá, že tuto překážku zvládnu levou rukou, protože, ano, v posledních letech jejich života jsem financovala lékaře a léky, které moji rodiče potřebovali, když byli nemocní. Jen kvůli tomuto zcela obyčejnému přiběhu jsem si namýšlela, že jsem toto čtvrté přikázání naplnila víc než dost. Zrovna to zapadalo do mé životní filosofie, podle které jsem právě posuzovala a zařazovala všechny své skutky jen podle principu peněz a financí.
23

A právě tak tomu bylo i s mými rodiči. Prostřednictvím svých peněz jsem jimi manipulovala a činila je poddajnými vůči svým účelům a zájmům.
Moje bohatství mě jim, mé matce a otci z prostých poměrů, vyvýšilo jako nějaké božstvo, které oni sami zaslepeni mými penězi opravdově uctívali. A tato situace, vytvořená mamonem, mi také dovolovala, abych po svých rodičích v drzé svévoli šlapala. Nedokážete si představit, jakou bolest mi působily a až do morku kostí bolely tyto jasné poznatky o mém dřívějším životě, které jsem směla mít díky milosti Boží. Musela jsem přihlížet, jak můj otec naplněn velkým smutkem plakal a vzlykal nade mnou a nad mým chováním; neboť přes všechny své slabosti byl dobrým otcem.
Učil mě, abych byla pracovitá a snaživá a vedla počestný život. Neboť jen ten, kdo koná dobrou práci a osvědčí se ve svém povolání, bude činit pokroky a někam to dotáhne. Ale bohužel mu při všech jeho námahách, aby mě dobře vychoval, unikl jeden malý detail, který je ale něčím zcela podstatným, totiž že jsem měla také duši, která byla před vyhladověním, a že on jako vzor pro svou dceru měl poslání, aby mi přiblížil svým životem i radostnou zvěst a víru. A v tomto ohledu zcela selhal a prostě vůbec neviděl, jak se celý můj život na základě pochybení tohoto malého detailu potápěl a jak jsem stále hlouběji vězela v tomto bahně.
Bolelo mě, když jsem viděla, jaký byl můj otec záletník. Cítil se šťastně a velmi blaze, když mohl mé matce a všem lidem vyprávět a chlubit se tím, jaký byl „máčo" (jihoamerický výraz pro kozla, záletníka a domácího tyrana a podobně), protože měl současně mnoho žen (jeho řečí: mnoho bab) a byl schopen je všechny udržet a uspokojit. Kromě toho můj otec nadmíru pil a kouřil. Na všechny tyto neřesti a špatné zvyky byl můj otec nyní ještě i pyšný a hodně si na tom zakládal; neboť byl mylného názoru, že to nebyly žádné neřesti, ale zcela naopak ctnosti, které ho činily něčím zvláštním.
A tak jsem již v mladých letech vnímala, jak moje matka často seděla doma uplakaná, když se můj otec začal zase jednou chlubit svými dalšími ženami a dobrodružstvími, které s nimi měl. A čím častěji jsem to zažívala, tím více rostl vztek, hněv a odpor, který mě přepadal. A nyní vidím průběh svého dřívějšího života a najednou chápu, jak mě tyto neovládané pocity a odpor pomalu ženou do „duchovní smrti", přivádějí mou duši k zahynutí. Přepadl mě mohutný hněv, když jsem se musela dívat, jak můj táta ponižoval moji mamku před očima celého světa. A začínám se proti tomu bránit, reptám proti tomu a domlouvám své matce a pokouším se ji ovlivnit. Mluvím k ní například takhle:
24

„Nikdy nebudu jako Ty, nikdy si od žádného muže nenechám takové věci líbit. My ženy právě nemáme v naší společnosti žádnou cenu a jsme proto tak pokořovány, protože existují ženy, které jsou jako Ty a nechají si všechno líbit. Ženy, které se bezvládně podrobují svévoli „mačů", které už nemají žádnou důstojnost a hrdost, jsou spíše jen zlomenými osobnostmi. Právě ženy, které dovolí domýšlivým mužským, aby po nich šlapali a jednali s nimi jako s nejposlednějším výkalem."
A když jsem byla už trochu starší, řekla jsem svému otci:
„Nikdy, věř mi a zapiš si to za uši, táti, nikdy nedopustím, aby se mnou nějaký mužský jednal a pokořoval mě tak, jak to stále znovu děláš s mou mamkou. Když to dojde tak daleko, že mi bude muž nevěrný a bude mě podvádět, pomstím se mu a zašlapu ho do kanálu. Se mnou ne, můj milý táto!"
Nato mě můj otec zmlátil jako žito a křičel na mě: „Co si to jen dovoluješ? Co se to opovažuješ? Co myslíš, že jsi, abys se mnou tak mluvila?" Vůbec si nedokážete představit, jaký zlý „máčo" byl můj otec. A já jsem nedovedla držet pusu a odpověděla jsem: „I když mě zmlátíš a dokonce zabiješ, přísahám Ti, že něco takového si nenechám líbit. V případě, že to někdy dojde tak daleko, že se vdám a pak se dozvím, že můj manžel mi je nevěrný, pak se na něm strašným způsobem pomstím, abyste vy mužští konečně pochopili, co zakouší žena, když s ní muž jedná jako s nejposlednějším výkalem, ponižuje ji a šlape po ní jako po špinavém hadru".
A tímto způsobem jsem se celou dobu užírala vším tímto odporem, tímto hněvem a tímto vztekem a zasypávala jsem tím své myšlenky a mozek. Já sama jsem otravovala svého ducha a svůj charakter. Když jsem pak byla už samostatná a dospělá - a přirozeně jsem už měla také dostatek peněz - začala jsem svoji matku stále znovu ovlivňovat tím, že jsem jí říkala: „Víš co, mami? Rozejdi se s tátou, rozveď se s ním!" A tak jsem se chovala, ačkoliv jsem svého otce velmi ctila a také měla ráda. Přesto jsem vždy znovu nanovo své matce domlouvala a říkala jsem
jí:
„To přece nemůže být, abys prostě tak snášela takového chlapa jako je můj otec! Buď si přece vědoma své důstojnosti ženy! Vydobuď si zpět svou čest a ukaž mu přece, že jsi něčím cenným, zvláštním, a ne kusem zabláceného hadru, o který se může otřít!"
Tyto a podobné fráze jsem před svou matkou stále znovu opakovala. Dokážete si to představit? Vsadila jsem všechno na to, abych své rodiče od sebe rozdělila, abych je pohnula k rozvodu jejich manželství. Ale většinou mi pak moje mamka řekla:
25

„Ne, moje milá dcero, nenechám se rozvést. Nemysli si, že toto chování Tvého otce pro mě není velmi ponižující a bolestné. Trpím tím hodně - jak si jistě dovedeš představit. Ale přináším tuto oběť a vydržím, protože jste tady přece Vy - mých sedm dětí. Vás je sedm dětí a já jsem jen sama. Tak je přece lepší, aby tím měl trpět pouze jeden, a ne sedm lidí aby pak muselo snášet tu bolest. A koneckonců Tvůj otec je přece i dobrým taťkou a já prostě nepřenesu přes srdce, abych jednoduše utekla a nechala Vás vyrůstat bez otce. Ještě se Tě zeptám: Když se s taťkou rozejdu, kdo se pak ještě bude modlit za to, aby se obrátil a byla tak zachráněna jeho duše. Bolest a ponižování, které mi působí Tvůj taťka, spojuji s nevýslovnými bolestmi našeho PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na kříži. Každý den říkám našemu PÁNU BOHU: ,To, co zde musím trpět a snášet, není přece vůbec ničím ve srovnání s bolestmi, které jsi za nás vytrpěl na kříži. Aby mé útrapy získaly hodnotu, prosím dovol, abych je spojila a sjednotila s Tvým utrpením, aby tak i mé malé útrapy získaly sílu, abych od Tebe obdržela milost, aby se můj muž a mé děti obrátily a tak byly zachráněny před věčným zavržením!"
Mně to všechno bylo nepochopitelné a tehdy jsem nad takovou hloupostí jen potřásala hlavou. Bylo to na mě prostě příliš. To byly myšlenky, které mně byly úplně cizí a diametrálně protichůdné mému způsobu žití a myšlení, a proto jsem ani neměla pochopení pro tyto matčiny výpovědi. A abyste věděli. Nejen že jsem se to nesnažila pochopit, ale tyto matčiny výpovědi mě jen ještě víc dráždily a popouzely můj hněv.
Vedlo to ktomu, že se změnil celý můj život, neboť jsem opravdu začala rebelovat. Tato rebelie se ukazovala především v tom, že jsem se zasazovala o ženská práva a emancipaci - a to nejen jako normální přívrženec - ne, v boji za práva žen jsem byla v první linii. Začala jsem obhajovat potrat, právo ženy, aby sama rozhodovala o svém břichu; nezávislost a právo žít jako „single" nebo ve volném partnerství - organizovat život s tak zvanými „partnery pro určitý úsek života"; začala jsem propagovat rozvod jako vítané řešení manželských problémů. Zvláště jsem také obhajovala „zákon odplaty" (Ley de Talion = právnická zásada "odplatit stejné stejným" - „oko za oko, zub za zub"). To znamená: Dávala jsem ženám vždy dobrou radu, aby prostě oplácely stejné stejným a rovněž se každému muži, který je nevěrný, mstily také nevěrou - pokud možno sjeho nejlepším přítelem. Ačkoliv jsem osobně svému manželovi nikdy v životě nebyla tělesně nevěrná, tak jsem svými zhoubnými radami u velmi mnoha lidí způsobila velmi veliké škody. Bohužel!
26

Moje
webové stránky 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu